Model Soal Sbmptn Listrik Statis| Gaya Coulomb & Kapasitor

 1. Apa­bi­la suatu par­tikel bemu­atan 4 x 10-19 C dipo­sisikan dalam medan listrik homogen yang mem­pun­yai dampak medan­nya 1 ‚2 x 10-5 N/C , maka par­tikel terse­but akan men­gala­mi gaya Coulomb sebe­sar .….
  A. 5 ‚2 x 10-14 N
  B. 4 ‚8 x 10-14 N
  C. 4 ‚8 x 10-24 N
  D. 3 ‚0 x 10-23 N
  E. 3 ‚3 x 10-24 N
 2. Dua buah muatan titik bermu­atan listrik ber­jarak r dan sal­ing tarik-menarik den­gan gaya F. Jika mas­ing-mas­ing muatan dijadikan 3 x sem­u­la , biar besar gaya tetap F , maka jarak antara ked­ua muatan men­ja­di .….
  A. 9 kali D. ⅓ kali
  B. 6 kali E. 19 kali
  C. 3 kali
 3. Dua buah muatan 9 x 10-5 C dan 4 x 10-5 C dip­isahkan pada jarak 20 cm. Sebuah muatan keti­ga +2 μC ditaruh sedemikian rupa biar gaya pada muatan terse­but sama den­gan nol. Jarak muatan keti­ga dari muatan per­ta­ma yakni .….
  A. 14 cm D. 8 cm
  B. 13 cm E. 6 cm
  C. 12 cm
 4. Dua keping peng­han­tar selu­as 1 m2 ditaruh seja­jar satu sama lain pada jarak 20 cm. Peng­han­tar yang satu diberi poten­sial +40 Volt dan peng­han­tar lain­nya diberi poten­sial ‑40 volt. Besarnya gaya yang diala­mi suatu muatan q = 2 x 10-2 C yang bera­da di antara ked­ua bidang terse­but yakni .…
  A. 16 N D. 2 N
  B. 8 N E. 0
  C. 4 N
 5. Tiga buah muatan 4q , Q , dan q ter­letak pada sum­bu x mas­ing-mas­ing pada posisi 0 , L2 , dan L secara keselu­ruhan , biar gaya Coulomb pada q sama den­gan nol , maka muatan Q mesti sama den­gan .…
  A. ‑4q D. ½q
  B. ‑2q E. ¼q
  C. ‑q
 6. Dua bola kecil diberi muatan 4 μ cm kemu­di­an bola-bola terse­but sal­ing dis­en­tuhkan , kemu­di­an dip­isahkan pada jarak 30 cm besar gaya tolak ked­ua muatan kini men­ja­di .…
  A. 100 N D. 10 N
  B. 64 N E. 6 ‚4 N
  C. 18 ‚25 N
 7. Per­hatikan gam­bar di bawah ini!
  soal SBMPTN mengenai kapasitor

  Kap­a­sitas peng­gan­ti dari rangka­ian di atas yakni .….

  A. 5½ F D. 2½ F
  B. 4½ F E. 1½ F
  C. 3½ F
 8. Sebuah kap­a­sitor ter­ten­tu diberi muatan den­gan poten­sial­nya ditu­runk­an men­ja­di 90 volt , maka ener­gi yang ter­sim­pan dalam kap­a­sitor akan turun sebe­sar .….
  A. 21% D. 5%
  B. 19% E. 0%
  C. 10%
 9. Lima buah kap­a­sitor yang seru­pa besar dirangkai menyeru­pai gam­bar di bawah ini.
  A. 83 C D. 15 C
  B. 73 C E. 37 C
  C. 5 C
 10. Dua buah kap­a­sitor iden­tik mula-mula belum bermu­atan akan dihubungkan den­gan bat­erai 10 Volt. Jika cuma salah sat­un­ya saja yang dihubungkan den­gan bat­erai , ener­gi yang ter­sim­pan dalam kap­a­sitor yakni E. Ener­gi yang hen­dak ter­sim­pan jikalau ked­ua kap­a­sitor tadi dihubungkan seri den­gan bat­erai yakni .….
  A. E4 D. 2E
  B. E2 E. 4E
  C. E
 11. Sebuah kap­a­sitor keping seja­jar di udara mem­pun­yai kap­a­sitas C. Jika jarak ked­ua kepingnya diubah men­ja­di seten­gah kali sem­u­la dan ked­ua kepingnya dicelup­kan ke dalam medi­um den­gan kon­stan­ta dielek­trik 2 , maka kap­a­sitas­nya men­ja­di .….
  A. ¼C D. 4C
  B. ½C E. 2C
  C. 2C
 12. Pro­ton yang berg­er­ak dari keping A ke B menyeru­pai gam­bar di bawah ini mener­i­ma kecepatan 2 x 10-5 m/s.
  soal sbmptn mengenai kapasitor

  Jika ked­ua keping ter­pisah pada jarak 1 cm , maka poten­sial keping seja­jar terse­but yakni .….

  A. 210 Volt D. 50 Volt
  B. 200 Volt E. 25 Volt
  C. 100 Volt
 13. Dua buah kap­a­sitor mas­ing-mas­ing den­gan kap­a­sitas 2 μF dan 3μF dirangkai seri. Bila beda poten­sial antara ujung-ujung cam­pu­ran 10 volt , maka besar muatan pada kap­a­sitor 2 μF yakni .…
  A. 50 μC D. 12 μC
  B. 30 μC E. 1 ‚2 μC
  C. 21 μC
 14. Per­hatikan gam­bar di bawah ini!
  soal sbmptn mengenai kapasitor

  Kap­a­sitas peng­gan­ti antara A dan B yakni .…

  A. 3 C D. 23 C
  B. 2 C E. 13 C
  C. 32 C
 15. Kap­a­sitor yang berpoten­sial 15 V dihubungkan secara para­lel den­gan kap­a­sitor 4 μF yang berpoten­sial 30 V den­gan menghubungkan ujung-ujungnya yang serentak tan­da muatan­nya. Maka poten­sial gabun­gan­nya yakni .….
  A. 16 V D. 25 V
  B. 15 V E. 4 ‚5 V
  C. 12 ‚5 V
Share ke Face­book »Share ke Twit­ter »
Cafeberita.com yakni blog men­ge­nai materi bela­jar. Gunakan sajian atau pen­car­i­an untuk mener­i­ma materi bergu­ru yang ingin dipela­jari.

Pos terkait