Jenis-Jenis Vitamin| Sumber Dan Fungsinya

Vit­a­min ialah zat yang san­gan pent­ing bagi badan manu­sia. Meskipun diinginkan dalam jum­lah yang sedik­it , vit­a­min memi­li­ki tugas yang besar dalam per­tum­buhan tubuh. Vit­a­min memi­li­ki beber­a­pa fungsi uta­ma yang sung­guh pent­ing bagi badan kita antara lain untuk men­gen­da­likan per­tum­buhan , men­gen­da­likan per­ta­hanan badan , dan men­gen­da­likan pros­es metab­o­lisme dalam tubuh. Kita mem­bu­tuhkan makanan untuk menyang­gupi keper­lu­an kita akan vit­a­min lan­taran vit­a­min tidak sang­gup dis­in­te­sis oleh tubuh. Vit­a­min meno­long metab­o­lisme berlang­sung den­gan nor­mal. Keku­ran­gan vit­a­min akan menye­babkan pros­es metab­o­lisme badan ter­gang­gu. Jika metab­o­lisme badan terusik maka badan akan men­ja­di sak­it.

Pem­ber­ian sim­bol huruf untuk mena­mai vit­a­min ditan­gani menu­rut pada uru­tan di saat diiso­lasi per­ta­ma kali. Berdasarkan tingkat kelaru­tan­nya , vit­a­min dibedakan men­ja­di dua jenis yakni :

Bacaan Lain­nya
 1. Vit­a­min larut dalam air
  Vit­a­min yang larut dalam air ter­sim­pan dalam badan den­gan jum­lah yang relatif sedik­it. Vit­a­min jenis ini tidak larut dalam lemak. Vit­a­min yang sang­gup larut dalam air antara lain vit­a­min B dan vit­a­min C. Jika jum­lah vit­a­min yang larut dalam air ter­lam­pau banyak , vit­a­min akan dikelu­arkan dari badan lewat urine.
 2. Vit­a­min larut dalam lemak
  Vit­a­min yang larut dalam lemak tapi tidak larut dalam air ter­sim­pan secara efek­tif dalam sel-sel tubuh. Yang ter­go­long jenis ini yakni vit­a­min A , D , E , dan K.

Baca juga : Jenis-jenis , Sum­ber , dan Fungsi Kar­bo­hidrat.

Jenis , Sumber , dan Fungsi Vitamin

 1. Vit­a­min A (Retinol)
  Vit­a­min A sang­gup diper­oleh dari dag­ing , telur , susu , sayu­ran hijau , dan buah-bua­han berwar­na kun­ing atau mer­ah. Pepaya , wartel , dan mang­ga ialah sum­ber vit­a­min A yang gam­pang kita dap­at. Berikut beber­a­pa fungsi vit­a­min A :
  1. Mem­ban­tu pem­ben­tukan jaringan badan dan tulang
  2. Meningkatkan daya pengli­hatan 
  3. Melin­dun­gi jan­tung
  4. Memeli­hara kese­hatan kulit dan ram­but
  5. Seba­gai antiok­si­dan dan pence­gah katarak

  Keku­ran­gan vit­a­min A sang­gup menye­babkan rabun sen­ja , kelainan pada mem­bran mukosa , dan xerof­talmia. Anak yang meny­ibukkan makan sayur akan con­dong lebih gam­pang men­gala­mi gang­guan pengli­hatan.

 2. Vit­a­min B1 (Thi­amin)
  Vit­a­min B1 sang­gup diper­oleh dari ikan , gan­dum , kacang-kacan­gan , beras mer­ah , dan roti. Salah satu penyak­it yang tim­bul akhir kelema­han vit­a­min B1 yakni penyak­it beri-beri. Penyak­it ini ditandai den­gan tan­da-tan­da per­mu­laan otot lemah , jan­tung berde­bar-debar , dan dege­narasi saraf.

  Berikut beber­a­pa fungsi vit­a­min B1 :

  1. Mem­ban­tu men­gen­da­likan metab­o­lisme kar­bo­hidrat
  2. Berper­an pent­ing dalam res­pi­rasi seluler
  3. Mem­perku­at otot
  4. Mem­ban­tu mem­perku­at jan­tung
  5. Mem­ban­tu mem­perku­at saraf
  Baca juga : Jenis-jenis , Sum­ber , dan Man­faat Lemak.
 3. Vit­a­min B2 (Riboflavin)
  Vit­a­min B2 banyak dite­mui pada keju , susu , dag­ing , hati , ken­tang , dan sayu­ran berwar­na hijau. Sama menyeru­pai vit­a­min A , vit­a­min B2 juga berper­an pent­ing dalam fungsi pengli­hatan. Berikut beber­a­pa fungsi vit­a­min B2 :
  1. Mem­ban­tu pem­ben­tukan eritrosit (sel darah mer­ah)
  2. Mem­ban­tu pros­es pem­ben­tukan enz­im
  3. Mem­ban­tu fungsi saraf
  4. Mence­gah kanker
  5. Meningkatkan fungsi pengli­hatan
 4. Vit­a­min B3 (Asam Pan­tote­nat)
  Asam pan­tote­nat sang­gup kita per­oleh pada dag­ing , hati , susu , telur , biji-bijian , sawi , dan kacang-kacan­gan. Keku­ran­gan vit­a­min B3 sang­gup memu­nculkan kecapekan , kejang perut , sak­it kepala , mual , dan insom­nia. Berikut beber­a­pa fungsi vit­a­min B3 :
  1. Pent­ing dalam pros­es per­tum­buhan
  2. Mem­ban­tu pros­es sin­te­sis jaringan
 5. Vit­a­min B6 (Piri­doksin)
  Ikan salmon , udang , dan ayam ialah binatang yang men­gan­dung vit­a­min B6.Selain itu , kita juga sang­gup mener­i­ma vit­a­min B6 dari beber­a­pa tum­buhan menyeru­pai wor­tel , gan­dum , ken­tang , beras , dan ubi jalar. Beber­a­pa fungsi pent­ing B6 :
  1. Mem­ban­tu metab­o­lisme pro­tein
  2. Mem­ban­tu metab­o­lisme kar­bo­hidrat
  3. Mem­ban­tu metab­o­lisme lemak dalam tubuh
  4. Men­ja­ga fungsi saraf

  Baca juga : Jenis-jenis , Sum­ber , dan Fungsi Pro­tein.

 6. Vit­a­min B7 (Niasin)
  Vit­a­min B7 sang­gup diper­oleh dari biji-bijian utuh , beras , biji bun­ga mata­hari , kacang hijau , kacang tolo , kacang kede­lai , ikan , ayam , dan hati. Fungsi pent­ing vit­a­min B7 bagi badan antaralain :
  1. Mem­ban­tu metab­o­lisme kar­bo­hidrat
  2. Mem­ban­tu metab­o­lisme lemak
  3. Mem­ban­tu metab­o­lisme pro­tein
  4. Mem­ban­tu menu­runk­an kadar koles­terol

  Keku­ran­gan vit­a­min B7 sang­gup menye­babkan penyak­it pela­gra den­gan tan­da-tan­da der­mati­tis , diare , dan dimen­sia. Penyak­it ini baisanya ditandai den­gan hadirnya bercak coke­lat kemer­a­han pada peng­galan paras , kaki , dan tan­gan.

 7. Vit­a­min B11 (Asam Folat)
  Sayu­ran hijau , buah-bua­han yang berwar­na gelap , dan gan­dum ialah sum­ber vit­a­min B11 yang sang­gup kita temui. Vit­a­min B11 berper­an pent­ing dalam pem­ben­tukan sel-sel darah mer­ah dan pros­es per­tum­buhan.

  Keku­ran­gan vit­a­min B11 sang­gup memu­nculkan penyak­it aneia mega­loblas­tic dalam sum­sum tulang dan gang­guan metab­o­lisme asam amino.

 8. Vit­a­min B12 (Kobal­amin)
  Vit­a­min B12 banyak dite­mui pada ikan dan dag­ing. Selain itu juga ter­da­p­at pada tum­buhan ter­ten­tu ataupun suple­men. Kobal­amin banyak dida­p­atkan pada Berikut beber­ap fungsi vit­a­min B12 :
  1. Menor­malkan fungsi saraf dan otak
  2. Mem­ban­tu pem­ben­tukan sela darah mer­ah
  3. Mem­ban­tu metab­o­lisme pro­pi­onate dan zat ter­ten­tu pada asam amino meng­gan­ti­nya men­ja­di suksinil CoA
  4. Mem­ban­tu menu­runk­an kadar homo­sis­tein
  5. Melin­dun­gi dan mer­awat selubung myelin pada saraf untuk meny­ingkir dari gang­guan saraf­Mence­gah keron­tokan ram­but
  Keku­ran­gan vit­a­min B12 sang­gup menye­babkan beber­a­pa gang­guan diantaranya gang­guan kese­hatan jan­tung , ane­mia , gang­guan saraf , keter­be­lakan­gan men­tal , kerusakan ram­but , dan gang­guan metab­o­lisme lain­nya.

  Baca juga : Jenis-jenis Min­er­al dan Man­faat Air Bagi Tubuh.

 9. Vit­a­min C (Asam Asko­r­bat)
  Vit­a­min C banyak terkan­dung dalam jeruk , tomat , pepaya , mang­ga , brokoli , bun­ga kol , daun pepaya , dan daun ubi. Keku­ran­gan vit­a­min C sang­gup memu­nculkan iri­tabil­i­tas , nyeri pada tungkai , nyeri sen­di , per­dara­han di gusi , dan sko­r­but.

  Beber­a­pa fungsi vit­a­min C antaralain :

  1. Mem­ban­tu pem­ben­tukan jaringan ikat
  2. Mem­ban­tu pem­ben­tukan sel-sel darah mer­ah
  3. Mem­ban­tu per­tum­buhan sel
  4. Mem­ban­tu per­lin­dun­gan demam
  5. Mem­ban­tu prose penyem­buhan luka
 10. Vit­a­min D (Kolekalsif­er­ol)
  Vit­a­min D ialah viamin yang larut dalam lemak dan banyak dite­mui pada mar­garin , minyak ikan , kun­ing telur , dan susu. Vit­a­min ini juga sang­gup diper­oleh dari sinar ultra­vi­o­let. Beber­a­pa fungsi vit­a­min D bagi badan :
  1. Mem­ban­tu pros­es per­tum­buhan 
  2. Mem­ban­tu pemeli­haraan tulang dan gigi
  3. Mem­ban­tu peny­er­a­pan kal­si­um
  4. Mence­gah osteo­poro­sis
  5. Mence­gah riket­sia

  Keku­ran­gan vit­a­min D sang­gup menye­babkan penyak­it riket­sia (kaki ben­tuk O atau X) , pen­ga­pu­ran pada pem­bu­uh darah , gang­guan gin­jal , dan osteo­ma­la­sia.

 11. Vit­a­min E (Tokofer­ol)
  Sum­ber vit­a­min E antaralain biji-bijian , sayu­ran hijau , kecam­bah , hati , jan­tung , dan telur. Berikut ini beber­a­pa fungsi vit­a­min E yang pent­ing bagi badan :
  1. Seba­gai zat antiok­si­dan alami­ah
  2. Mem­ban­tu melin­dun­gi kese­hatan jan­tung
  3. Mem­ban­tu per­tum­buhan sel ram­but dan kulit
  4. Mem­ban­tu pem­ben­tukan sel darah mer­ah

  Vit­a­min E sung­guh pent­ing dimakan ibu hami lan­taran kelema­han vit­a­min E sang­gup menye­babkan bayi pre­matur dan gang­guan peny­er­a­pan lemak.

 12. Vit­a­min H (Biotin)
  Vit­a­min H berfungsi selaku ele­men koen­z­im yang berper­an dalam reak­si enz­i­ma­tis. Vit­a­min H banyak dite­mui pada kacang-kacan­gan , dan bun­ga kol. Keku­ran­gan vit­a­min H sang­gup memu­nculkan hilangnya naf­su makan , der­mati­tis , nyeri otot , rasa mual , dan meningkat­nya kadar koles­terol.
  NUTRISI
  sumber vitamin2
  Sum­ber dan Fungsi Min­er­al
  Fungsi Kar­bo­hidrat
  Sum­ber dan Fungsi Lemak
  Sum­ber dan Fungsi Pro­tein
  Organ Pencer­naan

 13. Vit­a­min K (Filokuinon)
  Vit­a­min K terkan­dung dalam bayam , sawi , bun­ga kol , kubis , dan hati. Filokuinon berper­an pent­ing dalam pem­ben­tukan pro­trom­bin , meno­long pros­es pem­bekuan darah , dan menangkal ter­jadinya per­rdara­han pada luka.
Share ke Face­book »Share ke Twit­ter »
Cafeberita.com yakni blog ten­tang materi bela­jar. Gunakan Kolom Search atau pen­car­i­an untuk men­da­p­atkan materi men­car ilmu yang ingin dipela­jari.

Pos terkait