Cara Menghasilkan Bunga Kembang Sepatu Dari Kertas

Tuto­r­i­al DIY meng­hasilkan bun­ga hias seumpa­ma kem­bang sep­a­tu meng­gu­nakan ker­tas krep. Bun­ga kem­bang sep­a­tu ada berba­gai macam dan dua yang pal­ing famil­iar di Indone­sia yaitu kem­bang sep­a­tu yang berisikan 5 helai dan kem­bang sep­a­tu tumpuk yang sek­i­las ter­li­hat mirip mawar.

Nah , pada pelu­ang ini kita akan bergu­ru cara meng­hasilkan ker­a­ji­nan tan­gan beru­pa bun­ga hias seumpa­ma kem­bang sep­a­tu tumpuk meng­gu­nakan ker­tas krep berwar­na mer­ah.

Bacaan Lain­nya

Kare­na meng­gu­nakan ker­tas krep , ker­a­ji­nan tan­gan ini ter­bilang sung­guh murah sebab cuma den­gan 1 kajang ker­tas krep sehar­ga Rp 2000 ‚-  kita sudah sang­gup meng­hasilkan beber­a­pa kun­tum bun­ga.

Alat dan Bahan

Ada­pun alat dan materi yang dipakai dalam bimbin­gan DIY kali ini antaralain:
1). Ker­tas krep mer­ah
2). Putik sin­tetis war­na pink
3). Kawat untuk batang
4). Selotip batang
5). Tali plas­tik atau benang
6). Gunt­ing dan peng­garis.

Untuk kawat , edutafsi men­yarankan berbe­lan­ja kawat per­gu­lung sehar­ga Rp 5.000 ‚- sebab lebih irit diband­ing berbe­lan­ja kawat bun­ga yang dijual per­batang. Kawat per­gu­lung itu sang­gup dipakai untuk meng­hasilkan batang sek­i­tar 50 batang. 

DIY menghasilkan bunga dari kertas krep

Untuk putik sin­tetis , edutafsi mem­be­linya di toko khusus ker­a­ji­nan tan­gan den­gan har­ga Rp 5.000 ‚- per­bungkus. Dalam satu kemasan ter­da­p­at lebih kurang 100 putik sin­tetis.

Selotip batang ialah selotip ker­tas hijau yang memi­li­ki perekat sehing­ga sang­gup men­em­pel pada kawat di saat mem­bungkus kawat. Har­ganya Rp 4.000 ‚- per­gu­lung.

Kalau Sobat Tafsi tidak sang­gup men­da­p­atkan selotip batang , Kalian sang­gup meng­gu­nakan materi peng­gan­ti mirip ker­tas krep hijau , sedotan hijau , atau kan­tung plas­tik hijau.

Proses Pembuatan

Kalau Sobat Tafsi sudah mem­ba­ca atau menon­ton bimbin­gan meng­hasilkan bun­ga hias beru­pa bola men­gu­nakan ker­tas krep yang sebelum­nya dipost , nis­caya Kalian tidak akan kesusa­han meng­hasilkan bun­ga ini sebab pros­es­nya nyaris sama.

#1 Membentuk Kertas Krep

Langkah per­ta­ma diiris ker­tas krep beru­pa perse­gi pan­jang den­gan uku­ran pan­jang 16 cm dan lebarnya 10 cm. Kapriko­r­nus , uku­ran ker­tas­nya yaitu 16 cm x 10 cm.

Untuk meng­hasilkan satu kun­tum bun­ga , dihara­p­kan empat lem­bar ker­tas den­gan uku­ran yang sama. Jika sudah terse­dia empat lem­bar ker­tas , maka tumpuk keem­pat­nya men­ja­di satu.

Sete­lah itu , lipat ker­tas secara bersama-sama den­gan lebar lipatan kira-kira 3 ‚5 hing­ga 4 cm. Tujuan meli­pat ker­tas yaitu untuk mem­ben­tuk pec­a­han ping­gir ker­tas.

Bagian ping­gir ketas akan dibikin melengkung. Gunakan gunt­ing untuk mem­o­tong pec­a­han pin­gir ker­tas. Gunt­ing ping­gi­ran ker­tas di ked­ua sisi sehing­ga di saat ker­tas dibu­ka dihasilkan ben­tuk mirip pada gam­bar 1.

#2 Melipat Kertas Krep

Sete­lah ben­tuk dasar sim­pu­lan dibikin , maka selan­jut­nya ker­tas terse­but kem­bali dili­pat. Tapi kali ini lebar lipatan­nya kira-kira 1 ‚5 cm dan dili­pat secara bolak-balik mirip meng­hasilkan kipas dari ker­tas.

Tujuan lipatan ini yaitu selaku kerang­ka pros­es pem­ben­tukan bun­ganya nan­ti. Lipat dari salah satu ujung hing­ga berjumpa ujung yang lain dan kesu­da­han­nya lebih kurang mirip gam­bar 2.

#3 Memasang Putik

Langkah selan­jut­nya gunakan tali plas­tik atau benang untuk mengikat pec­a­han ten­gah ker­tas. Di wak­tu yang bersama-sama , pasangkan pula putik bun­ganya.

Caranya , letakkan putik di pec­a­han ten­gah ker­tas kemu­di­an gunakan tali untuk mengikat putik bersama-sama den­gan ker­tas. Ikat dua kali biar lebih kuat.

Saat mengikat , pastikan tali dan putik bera­da dalam posisi yang benar. Posisi yang benar yaitu tali bera­da di pec­a­han bawah sedan­gkan putik bera­da di pec­a­han atas mirip gam­bar 3.

#4 Menarik Kertas

Sete­lah putik suk­ses dipasang , selan­jut­nya regangkan ker­tas sehing­ga ked­ua tepinya sal­ing berjumpa dan mem­ben­tuk lingkaran. Rapikan juga pec­a­han ten­gah­nya. Tujuan­nya yaitu biar kita mudah di saat akan menawan ker­tas ke atas.

Berikut­nya , ambil ker­tas lem­baran per­ta­ma (yang pal­ing atas atau yang bersa­ha­bat den­gan putik). Tarik ker­tas terse­but mendekati putik secara pelan-pelan.

Cara menghasilkan bunga kembang sepatu

Tarik ker­tas hing­ga ker­tas tegak dan men­gelilin­gi putik. Lakukan pros­es yang seru­pa untuk lem­bar ker­tas selan­jut­nya , sehing­ga dihasilkan ben­tuk mirip gam­bar 4.

Baca juga : Cara Mem­bu­at Bun­ga Bulat dari Ker­tas Krep.

#5 Memasang Batang

Pada langkah 4 , kita sudah suk­ses meng­hasilkan sekun­tum bun­ga. Langkah selan­jut­nya , tin­gal melengkapi bun­ga den­gan batang dan daun.

Untuk daun , sobat Tafsi sang­gup meng­gu­nakan sedotan hijau , tali plas­tik hijau , atau ker­tas krep hijau. Pada bimbin­gan ini dipakai sedotan hijau.

Sete­lah kawat dikaitkan pada bun­ga , selan­jut­nya kawat dike­mas den­gan selotip sam­bil memasang daun pada batangnya. Bungkus kawat hing­ga pec­a­han yang dike­hen­da­ki ter­tut­up.

Den­gan cara yang seru­pa (langkah 1 — 5) , buat­lah beber­a­pa tangkai bun­ga lagi. Pada bimbin­gan ini dibikin 5 tangkai bun­ga yang kemu­di­an dirangkai men­ja­di satu batang dan ditaruh dalam vas bun­ga.

Bun­ga hias kem­bang sep­a­tu sim­pu­lan dibu­at!

Demikian bimbin­gan singkat cara meng­hasilkan bun­ga kem­bang sep­a­tu meng­gu­nakan ker­tas krep yang sang­gup edutafsi bagikan. Semoga berhar­ga buat Sobat yang suka berkreasi.

Kalau Kamu risau den­gan taha­pan di atas , pros­es penger­jaan selengkap­nya sang­gup Sobat Tafsi ton­ton di chan­nel youtube kita Tafsi Video , atau lewat link di bawah ini.

Ton­ton Video : DIY Bun­ga Kem­bang Sep­a­tu.

Seper­ti biasa , kalau kon­ten ker­a­ji­nan tan­gan ini berhar­ga , ban­tu edutafsi mem­bagikan­nya ke teman-teman Kalian agar keun­tun­gan­nya tidak berhen­ti cuma pada Kalian.

Buat Sobat Tafsi yang suka meng­hasilkan ker­a­ji­nan tan­gan dan pun­ya wangsit meng­hasilkan sesu­atu , boleh loh dishare di komen­tar. Barangkali kita sang­gup bergu­ru bareng.

Share ke Face­book »Share ke Twit­ter »
Cafeberita.com yaitu blog wacana materi bela­jar. Gunakan Kolom Search atau pen­car­i­an untuk men­da­p­atkan materi bergu­ru yang ingin dipela­jari.

Pos terkait